Пoлитика за защита на личните данни

Оценяваме Вашето посещение  и благодарим за проявения интерес!

С настоящата политика бихме искали да Ви информираме за обработката на Вашите лични данни и за Вашите права.

За всякакви въпроси по обработването на личните Ви данни може да се свържете с с нас  чрез контактната форма на този уебсайт.

Информацията, която Ви предоставяме е в съотвествие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък  “ОРЗД“.

Целите, за които обработваме личните Ви данни са:

Данните, които са събирани и обработвани са изключително за целите на провеждане на  изложението Българска Музикална Работилница:

  • Осъществяване на комуникация и/или кореспонденция с участници, партньори или посетители на изложението. Това е необходимо, за да отговорим на Вашите въпроси и да осъществим Вашите искания, например да Ви изпратим исканите документи или уведомления по имейл; да Ви изпращаме важна информация във връзка с взаимоотношенията между нас или относно промени в нашите условия или политики; Обикновено данните включват имена и адрес на електронна поща, които Вие доброволно  предоставяте чрез контактната форма на уебсайта или по телефон.
    Тези данни се съхраняват и използват изключително за целите на отговора на Вашето запитване и за връзка с Вас и се изтриват в рамките на 15 дни, ако не сме пристъпили към сключване на договор.
  • Ако контактът е насочен към сключване на договор за участие в изложението, това е допълнително правно основание за обработката, като за целите на сключването на договора ще бъдат обработени и допълнителни данни, които са минимално необходими. Със сключването на договора по между ни се създава договорно задължение, на което основание обработваме Вашите лични данни. Съхраняваме предоставените лични данни за срок от пет (5). Вие доброволно ни предоставяте Ваши лични данни, включително “чувствителни” данни, каквито представляват Ваши снимки, както и данни за вашите интереси, опит и образование с цел да Ви представим. Данните, които ни предоставяте, за да ви представим като изложител са по ваш избор.
    години за целите на защита на правните ни интереси при съдебни спорове.
  • За изпълнение на законови задължения. Такива могат да бъдат задължения съгласно данъчното законодателство, счетоводното законодателство и др. Целите и основанието за обработването в тези случаи са спазването на съответното законово задължение съгласно приложимото законодателство.

Ше Ви уведомим в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед на легитимни интереси и имайте предвид също така, че съхранявам личните данни, които е необходимо да пазя по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден в закона срок.

Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни само, ако имате договорно или законово задължение за това. Но ако не ни предоставите Ваши данни, може да не успеем да сключим или да изпълним договор с Вас.

Не използваме Вашите личните данни за различна от целите, посочени в настоящата Политика, без предварително уведомяване и когато е необходимо, изрично съгласие от Ваша страна.  Въз основа на обработваните данни не извършваме автоматизирано вземане на решения.

Всеки уебсайт използва така нарчените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство. Някои от бисквитките, се изтриват след затваряне на браузъра (т.нар. сесийни бисквитки), но други бисквитки остават на Вашето крайно устройство и позволяват да разпознаем
Чрез този уебсайт се събират само техническите данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър, за да е възможно визуализирането на уебсайта (т.нар. „лог файлове на сървъра”).

На някои от страниците на този сайт е възможно да са поставени връзки към външни доставчици като YouTube, Facebook, Twitter и други уебсайтове. Нямаме контрол върху техните бисквитки, но ако не разгледате въпросното съдържание, на вашето
устройство няма да се инсталират бисквитки на тези трети страни.
Обработката на бисквитки се извършва, за да осигурим функционирането на уебсайта.

В случай на използване на бисквитки за не технически цели или при предаване на лични данни от бисквитки на трети страни в държави, които не осигуряват адекватна защита и гаранции за личните данни в съответствие ОРЗД, предаването се извършва въз основа на изрично уведомяване и съгласие от страна на субекта на данни.

Моля, имайте предвид, че можете да настроите браузъра си така че да изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или по принцип. В помощното меню на всеки браузър е обяснено как можете да промените настройките на бисквитките. Ако откажете приемането на бисквитки, това може да доведе до нарушаване на някои функционалности на уебсайта и до невъзможност да ги използвате.

Не предаваме обработваните лични данни в трети държави или международни организации, освен ако изрично не сме Ви уведомили за това. Личните данни, които обработваме могат да бъдат разкривани на трети лица, доколкото сме задължени по закон или обвързани с договор.

Права на субекта на данни

• Право на достъп, коригиране и допълване на личните данни.
Вие имате право да изискате и получите  потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението им.

• Право на изтриване (“право на забравяне”).

Имате право да поискате изтриване на част или на всички Ваши лични данни.

• Право на ограничаване.

Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, в предвидените в ОРЗД случаи.

• Право на преносимост.

Имате право да получите личните данни, които сте ми предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате прехвърлянето на данните на друг администратор, доколкото това е технически осъществимо.

• Право да оттеглите даденото съгласие за обработване на личните данни.

Имате право да оттеглите веднъж даденото съгласие за обработване на данни по всяко време с действие за в бъдеще. В случай на оттегляне на съгласието аз незабавно ще изтрия съответните данни, освен ако по-нататъшното обработване може да се основава на правно основание за обработване без съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето.

• Право на възражение

Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни въз основа на наш легитимен интерес. За да продължи обработването,  следва да се докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За упражняване на горепосочените права може да се свържете с нас чрез контактната форма на уебсайта като изпратите искане в свободен текст. Ще бъдете информирани за допълнителните действия, които трябва да предприемете, ако такива се изискват за упражняване на съответното право.

Право на жалба
Ако смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава ОРЗД, имате право на жалба пред компетентния надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 Интернет страница: www.cpdp.bg

Запазваме си правото да актуализираме тази политика за защита на данните, така че тя винаги да отговаря на актуалните законови изисквания, или да въвеждаме промени при въвеждането на нови услуги.

Настоящата Политиката за защита на личните данни е приложима от: 09.12.2022г.